Λεξικό όρων ακινήτων –real estate

Λεξικό όρων ακινήτων –real estate

Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου 2008

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ αποκαλούμε την σύμβαση με την οποία ο πωλητής μεταβιβάζει την κυριότητα ενός ακινήτου και παραδίδει το ακίνητο στον αγοραστή ο οποίος καταβάλει το συμφωνηθέν τίμημα.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ χαρακτηρίζεται κάθε γεωτεμάχιο, το οποίο βρίσκεται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ενός Δήμου.

ΑΕΡΑΣ αναφερόμαστε στα χρήματα που καταβάλλονται εφ άπαξ και δίνονται για την εκμίσθωση επαγγελματικού ακινήτου, εκτός αυτών που αναφέρονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και αποτελούν το μηνιαίο μίσθωμα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ είναι η τιμή εκκίνησης της αξίας ενός ακινήτου με συντελεστές καθορισμένους από την Πολιτεία , οι οποίοι αφορούν στοιχεία του ακινήτου, π.χ. συντελεστής ορόφου, επιφανείας, παλαιότητας κ.λ.π.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ χώρου σε ελεύθερο τμήμα οικοπέδου ή κτίσματος, ο οποίος χώρος διαφορετικά θα ήταν κοινόχρηστος. O χώρος αυτός ουσιαστικά είναι κοινόχρηστος και με τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας δίνεται αποκλειστική χρήση σε μια οριζόντια ιδιοκτησία.

ΒΑΡΗ είναι η Υποθήκη, η Προσημείωση, η Κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, η Δουλεία επί ακινήτων, τα οποία σημειώνονται στα σχετικά βιβλία του Υποθηκοφυλακείου της έδρας του ακινήτου.

ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ καλείται η δωρεά, η οποία γίνεται μεταξύ γονέων και , τέκνων και υπόκειται σε ιδιαίτερες φορολογικές κλίμακες.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ είναι οι σχετικές δηλώσεις στην εφορία προκειμένου να πληρωθεί ο τυχόν προκύπτων φόρος πριν από τη σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης. Αυτές είναι:
• Η Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης, ανταλλαγής, διανομής, σύστασης κατάργησης οριζόντιου/κάθετης ιδιοκτησίας χρησικτησίας υποβάλλεται στην εφορία της περιφέρειας του ακινήτου και συνοδεύει το αντίγραφο, που προορίζεται για το Υποθηκοφυλακείο.
• Η Δήλωση Φόρου Δωρεάς/Γονικής Παροχής υποβάλλεται στην εφορία της κατοικίας του δωρητή/παρέχοντα και προσαρτάται στη συμβολαιογραφική πράξη.
• Η Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς, υποβάλλεται στην εφορία της τελευταίας προ του θανάτου κατοικίας του κληρονομούμενου και συνοδεύει το αντίγραφο που προορίζεται για το Υποθηκοφυλακείο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΨΟΥΣ ορίζετετο δικαίωμα ανεγέρσεως ορόφων μέχρι εξαντλήσεως του συντελεστή δομήσεως.

ΔΟΥΛΕΙΕΣ διακρίνονται σε Εμπράγματες και Προσωπικές Εμπράγματη Δουλεία επί ακινήτου (δουλεύον):
• Εμπράγματο δικαίωμα υπέρ του εκάστοτε κυρίου άλλου ακινήτου (δεσπόζον), το οποίο παρέχει κάποια ωφέλεια σε αυτόν (π.χ. δουλεία διόδου).
• Προσωπική Δουλεία επί ακινήτου είναι η επικαρπία και η οίκηση και συνίστανται ή μεν πρώτη στην χρήση και κάρπωση ξένου πράγματος, η δε δεύτερη μόνο στην χρήση, διατηρούμενης της ουσίας αυτού (ξένου πράγματος), ακέραιης.

ΔΩΡΕΑ είναι η μεταβίβαση της κυριότητας ενός ακινήτου στον δωρεοδόχο χωρίς αντάλλαγμα.

ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ είναι ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως αλλά εντός ή εκτός ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΖΟΕ). Στα ακίνητα που βρίσκονται εντός ΖΟΕ ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης ενώ σε αυτά που βρίσκονται εκτός ΖΟΕ ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης.

ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΚΤΗΣΗ γίνεται σε ακίνητο στο οποίο υπάρχουν περισσότεροι από ένας ιδιοκτήτες και αποκτούν από κοινού το εν λόγω ακίνητο.

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ έχει την χρήση και κάρπωση του ακινήτου χωρίς να παραβλάπτεται η ουσία του. Σε περιπτώσεις δωρεάς και γονικής παροχής, η επικαρπία του εκάστοτε ακινήτου μπορεί να παρακρατηθεί από το δωρητή και να περιέλθει στο δωρολήπτη αυτόματα μετά το θάνατο του δωρητή, ή προγενέστερα με συμβολαιογραφική πράξη.

ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ με αυτή δημιουργούνται επί ενός οικοπέδου αυτοτελείς, χωριστές και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, οι οποίες έχουν ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του ενιαίου οικοπέδου. Πρόκειται για σύσταση χωριστών, ιδιόκτητων ιδιοκτησιών με κάθετη διαίρεση σε ενιαίο, κοινό οικόπεδο.

ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ γίνετε και επιτρέπεται σε ένα οικόπεδο όταν τα δημιουργούμενα μικρότερα οικόπεδα είναι όλα άρτια και οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ είναι η περιουσία που περιέρχεται στους εκ του νόμου ή εκ διαθήκης, κληρονόμους του αποβιώσαντος.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ Όλες οι συμβολαιογραφικές πράξεις, με τις οποίες συνίσταται, μετατίθεται ή καταργείται δικαίωμα επί ακινήτου υπόκεινται σε μεταγραφή στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου. Κατόπιν δε της μεταγραφής ολοκληρώνεται η σύσταση, μετάθεση ή κατάργηση του εν λόγω δικαιώματος.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ χαρακτηρίζεται το γεωτεμάχιο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ενός Δήμου.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ συνίσταται με συμβολαιογραφική πράξη ή δήλωση τελευταίας βουλήσεως (διαθήκη). Με τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας δημιουργούνται επί ενός ακινήτου αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, στις οποίες κατανέμονται τα χιλιοστά επί του οικοπέδου .

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ είναι η παρουσία δικηγόρου σε συμβολαιογραφική πράξη και είναι υποχρεωτική όταν το αντικείμενο της σύμβασης είναι αξίας τουλάχιστον 29.347,0286 ευρώ για τις περιφέρειες των δικηγορικών συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς και 11.738,8114 ευρώ για τις περιφέρειες των λοιπών Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Στις γονικές παροχές και στις δωρεές μεταξύ παππού και εγγονού δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.

ΠΥΛΩΤΗ ελεύθερη επιφάνεια στο ισόγειο ανεγειρόμενης οικοδομής που συνήθως δημιουργούνται θέσεις στάθμευσης, που ανήκουν σε οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα) ευρισκόμενες επί της πολυκατοικίας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ καθορίζετε από την Πολιτεία και πολλαπλασιαζόμενο με το εμβαδόν του οικοπέδου μας δίνει το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων που μπορούν να ανοικοδομηθούν π.χ. σε οικόπεδο με εμβαδόν οικοπέδου 300 τ.μ. Χ Συντελεστής Δόμησης 0,80 = Επιτρεπόμενη Δόμηση 240 τ.μ.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ καθορίζεται από την Πολιτεία και πολλαπλασιαζόμενος με το εμβαδόν του οικοπέδου μας δίνει την μέγιστη επιφάνεια κάλυψης του οικοπέδου από το κτίσμα, π.χ. Εμβαδόν γεωτεμαχίου 300 τ.μ. Χ Συντελεστής Κάλυψης 70% = 270 τ.μ. (είναι τα τετραγωνικά μέτρα που επιτρέπεται να καλύψει το κτίσμα).

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ καθορίζεται από την Πολιτεία και αυξάνει την αξία ενός ακινήτου, λόγω της θέσης του σε κεντρικό και εμπορικό δρόμο .Η τιμή εκκίνησης ακινήτων πολλαπλασιάζεται με τον Συντελεστή Εμπορικότητας προκειμένου να προκύψει η αντικειμενική αξία.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ αξίας ακινήτου καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών σε όλες τις περιοχές όπου ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού. Στις περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού η αξίας του ακινήτου καθορίζεται από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο με βάση συγκριτικά στοιχεία της περιοχής.

ΥΠΕΡΑΞΙΑ είναι η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή αγοράς και την τιμή πώλησης ενός ακινήτου αφού αφαιρεθούν οι πληθωριστικές αναπροσαρμογές που ισχύουν για το διάστημα μεταξύ αγοράς και πώλησης.

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ γραφεία που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε αυτά γίνονται εγγραφές υποθηκών, προσημειώσεων και μεταγραφές συμβολαίων. ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ αφαιρούμενης από την πλήρη κυριότητα την επικαρπία απομένει η ψιλή κυριότητα και μετά τω θάνατο του επικαρπωτή μετατρέπετε σε πλήρη κυριότητα.

ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ κατανέμονται στις οριζόντιες/κάθετες ιδιοκτησίες ενός ακινήτου με τη σύσταση οριζόντιας/κάθετης ιδιοκτησίας και εκφράζουν τα χιλιοστά που διαθέτει η κάθε ιδιοκτησία επί του οικοπέδου στο οποίο και βρίσκεται


προηγούμενο

Προσθέστε το σχόλιο σας

Σχόλια